El govern sociovergent vol destinar únicament un 33% dels diners acordats per 2020 al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC)

En uns dies s’aprovarà el pressupost del 2020. Si no s’atenen les nostres demandes, el govern format per PSC i JxMolins decidirà que totes les accions previstes al PLACC pel 2020 no es realitzin completament, ja que, en la seva proposta de pressupost hi destina únicament una tercera part dels diners que requereixen.

El govern reafirma, una vegada més, que l’emergència climàtica no és una prioritat, malgrat ser aprovada per unanimitat pel plenari i que el PLACC queda en paper mullat si no hi ha voluntat política d’aplicar-lo completament. Amb aquest article vull posar la lupa en aquest aspecte i explicar el que em sembla una presa de pèl a les vilatanes.

Aquest proper ple de juny es votaran els pressupostos pel 2020, amb 7 mesos de retard, i l’aplicació d’1 milió d’€ del romanent de 2019. Com no pot ser d’altra manera, aquests pressupostos estan redactats en clau de la crisi econòmica i social que la pandèmia de la COVID ha accelerat. Aquest fet, però, no serveix d’excusa perquè no ser crítics amb els mateixos, ja que, valoro, que el pressupost té greus deficiències que cal posar en relleu.

Encara es fa més important entendre i fer entendre aquests pressupostos quan se’ns ha presentat la proposta fa escassos dies, deixant un petit espai de maniobra per a presentar esmenes i propostes. Afortunadament, des de la CUP Molins havíem fet els deuresi vam presentar un Pla de Xoc Social que hem fet arribar al govern i estem explicant a tota la vila i, en aquesta línia, hem presentat les nostres esmenes i propostes als pressupostos 2020.

Si fa uns dies el meu company Carles en destacava la retallada en el sector cultural, a mi m’agradaria posar l’accent en la minsa aportació que rep el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC) aprovat el desembre del 2019, molt inferior al pressupost que demana i preveu el propi Pla. Posem-hi uns quants números per entendre’ns millor.

El Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic inclou un paquet d’accions a desenvolupar des de l’any 2019 fins al 2030. Cada acció té un cost associat, així com una durada. L’exercici doncs és molt senzill, es tracta de revisar el cost de totes les partides i fer una suma d’aquelles que cal desenvolupar totalment o parcialment aquest any 2020, per tant, que haurien d’estar incloses en el pressupost 2020.

Aquestes accions estan desgranades a la Taula 1. En color groc he marcat aquelles accions de llarg termini (a realitzar en un període de 3 o més anys), en color verd aquelles de mitjà termini (a desenvolupar entre el 2020 i 2021) i en color blau les de curt termini (que cal dur a terme aquest 2020).

  • Si sumem únicament les accions de curt termini, a realitzar aquest 2020, el pressupost necessari és de 156.000 €.
  • Les de mitjà termini, a realitzar entre 2020 i 2021, ascendeixen a 219.000 €. Si suposem que es gasta cada any el mateix*, equival a 109.500 € el 2020.
  • Les de llarg termini, a realitzar en un període màxim de 10 anys (fins al 2030) sumen, pel cap baix**, un total de 2.165.800 €. Això suposa un cost per aquest 2020* de 360.062 €
AccióCost AssociatAny inici-final
Promoció de l’educació ciutadana i actuacions de conscienciació. Introducció del canvi climàtic a l’escola6000€2020-2030
Formació en relació a les mesures previstes en el PLACC i en matèria de sostenibilitat del personal que presta serveis municipalsSense cost  2019-2030
Adaptació de les activitats a l’aire lliure als canvis previstos en les condicionsSense cost2019-2030
Creació d’una comissió de seguiment del PLACCSense cost2019-2030
Campanyes de sensibilització en l’ús eficient de l’energia i l’ús de les energies renovables24000€ (incl. personal2020-2030
Millora de l’eficiència energètica dels edificis i equipaments municipals i racionalització dels consums300.000 l’any€2020-2025
Continuació de les mesures d’estalvi, de lluita contra la pobresa energètica o vulnerabilitat energètica i assessorament energètic a la gent gran47000€  2020-2030  
Realització d’auditories energètiques als edificis municipals15000€ per auditoria2020-2024
Incorporació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en les polítiques i normatives urbanístiques12000€2020
Increment de la neteja d’embornals12500€2020-2030
Incorporació de la permeabilització del sòl en els processos urbanístics de rehabilitació i/o nova construccióSense cost2020-2030
Elaboració del Pla Director de Clavegueram120000€2020
Creació de zones d’ombra a l’espai públic180000€2020-2021
Assessorament als agricultors per adaptar les produccions a condicions climàtiques adverses1800€2020-2022
Seguiment, control i actuació contra les espècies exòtiques i/o invasores30000€2020-2022
Intensificació de les tasques de prevenció d’incendis forestals75000€2020-2030
Utilització de tractaments fitosanitaris de baix impacte10000€2020-2022
Elaboració d’un pla de verd urbà públic de parcs i jardins que prioritzi espècies autòctones i de baixes demandes hídriques18000€2020-2022
Promoció de l’ús de bicicletes elèctriques21500€2020-2025
Promoció de fotolineres i punts de recàrrega33000€2020-2025
Establiment sistema d’avís a la població davant episodis d’onada de calor o temporal de vent o pluja, amb informació epidemiològica i al·lergògena12000€2020-2021
Desenvolupament de campanyes de comunicació contra la legionel·la24000€2020
Incrementar les campanyes de conscienciació ciutadana i actuació per onada de calor12000€2020-2021
Seguiment i actualització del protocol d’actuacions en cas d’onada de calor12000€2020-2030
Adaptació dels plans de control de plagues urbanes i campanyes per a la seva prevenció15000€2020-2021
Taula 1. Pressupost assignat a les accions a desenvolupar totalment o parcialment el 2020 en el PLACC

Si fem la suma de tot el que l’ajuntament hauria d’invertir aquest 2020 en accions estipulades al PLACC, iniciat per la CUP Molins el 2018 i aprovat per unanimitat, és un total de 625.562 €.

Però quan consultes la proposta de pressupost del 2020 del govern sociovergent t’endús una desagradable sorpresa. Únicament s’hi destinen 206.000 €, un 33% del necessari i estipulat: 56.000 € per a despeses en béns corrents i serveis, 20.000 € per a actuacions a la via pública i 130.000 € per a millora de l’eficiència energètica en edificis i equipaments municipals, d’un pressupost de 32 milions d’€, que puja un 7%, i d’un romanent del 2019 de més de 2 milions d’€.

Si s’afina una mica més la recerca, un s’adona que enlloc està previst elaborar el Pla director del clavegueram (que haurien de ser 120.000 € per aquest 2020), que permetria adaptar el clavegueram als episodis severs de tempesta que el canvi climàtic ha fet augmentar, i evitar així les recurrents inundacions que patim a la vila.

També destaca que únicament es destinin 130.000 € per a millora de l’eficiència energètica en edificis i equipaments municipals, quan segons el PLACC s’hi haurien de destinar 300.000 €. És a dir, la sociovergència decideix invertir menys de la meitat del que es van comprometre fa uns mesos en millora d’eficiència energètica del 2020.

Com ja vaig expressar fa uns mesos, l’aprovació del PLACC no significa res si no va acompanyat de la dotació pressupostària necessària per aplicar-lo. Sembla que el que era una alerta fa uns mesos, malauradament, s’ha convertit en una realitat. El govern sociovergent demostra, una vegada més, que la lluita contra el canvi climàtic no és una prioritat per ells. I tampoc ho és fer una vila més amable per a les  persones: espai públic sense fums, soroll i reduint-ne el perill, augmentar les zones verdes, millors connexions per al transport públic… com va demostra en la nul·la voluntat de valorar una moció per activar accions en pro a una mobilitat més sostenible.

S’evidencia que, l’emergència climàtica que va ser declarada a petició de la CUP i aprovada per unanimitat va ser únicament una rentada de cara per al PSC i JxMolins.

És molt decebedor que, davant un context com l’actual, de crisi socioeconòmica derivada de la sobreexplotació dels recursos de La Terra i un model de consum capitalista totalment insostenible, fer front a l’emergència climàtica no sigui una qüestió cabdal.

Des de la CUP fiscalitzarem i serem bel·ligerants perquè el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic rebi tota la dotació pressupostària que li és requerit, i així li fem arribar al govern. Esperem que les nostres demandes siguin ateses, i el pressupost definitiu a aprovar inclogui la dotació econòmica completa que requereix el PLACC.

* Aquest càlcul és únicament intuïtiu, és impossible saber ara mateix quin pressupost té previst destinar cada any el govern per les accions de mitjà i llarg termini. Per a les auditories d’edificis públics s’ha tingut en compte una per any (5 edificis públics de Molins)

Marc Vives Solé, membre de la CUP Molins de Rei

Notícies relacionades

Recomanacions personalitzades