Clavegueram, inundacions i canvi climàtic

Està el nostre clavegueram dimensionat per absorbir els impactes del canvi climàtic? No tenim les eines ni les dades suficients per respondre amb certes i seguretat aquesta pregunta.

Josep Raventós

El passat 20 de novembre vam celebrar com cada mes la comissió informativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori on òbviament vam parlar dels efectes de la pluja del dijous 15 de novembre, que a la Vila i també a les poblacions veïnes d’El Papiol i Castellbisbal havien provocat algunes imatges certament impactants.

A Molins de Rei, en particular, les imatges més espectaculars les vam poder veure a la cruïlla del carrer Rafael Casanova i el carrer Molí i al carrer Jacint Verdaguer.
En aquesta comissió vam discutir un cop més sobre el clavegueram, la capacitat del terreny a les zones altes per absorbir aigua i la superfície urbanitzada (carrer, voreres, places, …). I també de canvi climàtic. I vam arribar a la conclusió, a proposta del grup municipal del PSC, que des de l’administració ens toca continuar fent més pedagogia. I aquest és el motiu i la voluntat d’aquest article.

Té Molins de Rei problemes de clavegueram? No, en termes generals, però sí que en té de manera puntual. Fa pocs mesos un tram del clavegueram que discorre aproximadament per l’eix del carrer Verdaguer va trencar-se i va provocar un esvoranc d’uns 10 metres de llarg i 3 metres d’ample a la confluència amb el carrer Torres i Bages. Aquesta va ser la darrera afectació a la vialitat produïda pel clavegueram i va obligar a tallar aquest tram de carrer amb els conseqüents problemes de circulació, i a fer una inversió d’urgència per reparar-lo i fer una inspecció al llarg del mateix carrer per detectar si el problema es podria estendre a d’altres zones.

Com monitoritzem el funcionament de la xarxa de clavegueram? A través d’un contracte de supervisió i manteniment de la xarxa, servei prestat per una empresa especialista (i per tant de moment privatitzat, fins que s’hagin generat les estructures municipals necessàries per tal de prestar-lo directament) que contempla el servei d’inspecció, neteja i manteniment.

Durant els dies previs a l’episodi del dijous 15 de novembre, i donat que existien diferents previsions meteorològiques que avisaven d’un episodi de pluja extraordinària, els serveis tècnics municipals van planificar les accions adequadament i aquest servei va dedicar-se a netejar i mantenir el clavegueram, així com una neteja extraordinària dels embornals per tal que aquest poguessin operar sense incidències, com així va ser en la seva majoria.

El riu Llobregat amb un cabal històric al seu pas per Molins de Rei // @AlejandroHdezM2

Aquest servei continuarà operant la xarxa de clavegueram durant la durada del contracte per tal de detectar zones que calgui reparar o millorar de manera preventiva i assegurant que la xarxa pugui operar sense incidències. El nou contracte que va entrar en servei aquest setembre passat inclou una petita modificació respecte l’anterior, s’està fent una campanya d’inspecció continua per detectar l’estat de la xarxa de clavegueram i poder actuar en cas de necessitat de forma més eficaç, aquesta inspecció permet anar traçant un mapa d’estat de la xarxa per tal de planificar millor les actuacions de neteja i manteniment.

És la pluja del dia 15 de novembre un episodi anecdòtic? Malgrat creure que no hi ha una resposta única ni de veritat absoluta, crec que no és anecdòtica. Totes les previsions respecte els impactes del canvi climàtic a la nostra zona apunten a dos fets. El primer, un augment de la temperatura mitja anual (i una redistribució tal i com estem patint aquests últims temps i que estan redefinint les temperatures de les estacions que tots coneixíem fins ara). El segon, que el volum d’aigua que plourà serà aproximadament el mateix, però repartit de manera molt diferent: dilatats períodes de sequera seran interromputs per episodis plujosos torrencials, per petites o mitjanes tempestes. Tenint en compte el canvi de temperatures i la variabilitat en les precipitacions ens trobem amb episodis com el del dia 15 de novembre, la pluja de varies setmanes concentrada en poc més d’una hora. I això és el que coneixem per impactes del canvi climàtic. I davant d’això només tenim una opció: adaptar-nos.

Per adaptar-nos correctament, hem iniciat la redacció del Pla Local d’Adaptació del Canvi Climàtic (PLACC), un pla que ens ha de permetre conèixer les magnituds dels impactes (activitats, actuacions a la Via Pública i a la Vila, noves condicions meteorològiques), per tal de trobar les mesures correctores adients.

Està el nostre clavegueram dimensionat per absorbir els impactes del canvi climàtic? No tenim les eines ni les dades suficients per respondre amb certes ai seguretat aquesta pregunta. Sabem que una adequada planificació de les tasques ens va ajudar a minimitzar els danys provocats per la pluja del dia 15 de novembre, però no sabem quants dies «15 de novembre de 2018» tindrem en els propers anys, ni si aquest serà un volum de pluja habitual.

Inundació ponts de Can Baruta // cedida per un lector

Per tant el que cal és agafar els impactes que sorgeixin del PLACC i redactar el Pla Director del Clavegueram de Molins de Rei. Aquest Pla Director ja està previst en el pressupost, i el proper 2019 s’iniciarà la seva redacció. Aquest Pla Director ha de servir per fer una revisió crítica i sistemàtica de la nostra xarxa, i proposar i prioritzar les inversions a realitzar per tal d’absorbir degudament els nous escenaris climàtics i proposar també com hem de gestionar tota aquesta aigua per tal de tenir-la disponible pels llargs escenaris de sequera, que es preveuen tenint en compte la tendència climàtica produïda per aquest canvi que estem patint, i que tot plegat sigui sostenible social, econòmica i ambientalment.

El clavegueram forma part de la xarxa funcional de la nostra vila (i de totes). És on es fonamenta la resta de la vila, la que ens permet trobar-nos a carrers i places, conviure, fer cultura, organitzar-nos col·lectivament i un llarg etcètera. Cal, doncs, que el fonament sigui sòlid i funcional en el moment actual, però també sota condicions noves, canviants i que encara no coneixem amb detall. Cal un treball transversal, major coneixement de les noves condicions climàtiques i la definició de les accions de millora per adaptar-nos als nous impactes. I que aquestes estiguin degudament previstes al pressupost i executades pel govern de torn.

Estem, en definitiva, posant els fonaments pel Molins de Rei funcional del futur, resilient i amb capacitat d’entomar les situacions que s’esdevinguin d’una manera sostenible.

Recomanacions personalitzades