La comissió Les Llicorelles, una simple cortina de fum?

La plataforma Stop Llicorelles valorem molt negativament l’Informe Tècnic presentat per l’Ajuntament per validar les obres del nou polígon.

Obres de les Llicorelles // Irene Juárez

Després d’iniciar la campanya una campanya de protesta i demanar l’aturada immediata de les obres del nou polígon, la plataforma Stop Llicorelles ha estat convidada per l’Ajuntament a ser part de la comissió de seguiment del projecte.

En la primera sessió de la comissió, es va presentar un informe encarregat per l’alcalde en què els tècnics del consistori proven de justificar-ne la legalitat de les obres.

Però, Stop Llicorelles està absolutament decebuda pel contingut d’aquest informe i per les seves finalitats: legitimar obres fora de la legalitat, eludir responsabilitats urbanístiques i legals dels seus promotors, i evitar o temperar la necessària restauració del desastre ecològic.

Denúncia fonamentada

Però, tal com mostra la denúncia a la Fiscalia d’Urbanisme i Medi Ambient presentada pel Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i SOS La Rierada, -encara no resolta-, a Les Llicorelles s’han fet obres en terrenys que no formen part del planejament i que, en ser protegits forestalment i part de la Xarxa Natura UE 2000, no es podien utilitzar per a fer-hi moviments, abocaments de terres… ni de cap manera per traçar-hi l’actual nou vial temporal que porta a Can Rabella a tocar de la riera.

No resulta en cap cas admissible afectar un espai natural en què hi concorren les màximes proteccions jurídiques. Resulta inexplicable que l’Ajuntament, el Parc de Collserola i altres administracions competents ho hagin tolerat.

La restauració ecològica és impossible

Tanmateix, encara que el pla d’urbanització de Les Llicorelles preveu la posterior “restauració” de les plataformes i dels talussos intermedis, cal assenyalar que la restauració ecològica i paisatgística dels àmbits afectats és impossible ja que la morfologia resultant és completament distinta a l’original i, per tant, dona lloc a un nou paisatge de característiques diferents.

Per acabar-ho d’adobar, el Projecte de Restauració i Integració Paisatgística, a càrrec precisament de l’empresa promotora del polígon, té enormes mancances: cal que s’ampliï l’àmbit d’acció i es revisin els criteris d’actuació si l’objectiu és recuperar els espais naturals de la plana fluvial.

Sense la obligada avaluació ambiental

En segon lloc, la denúncia exposa que, en qualsevol cas, aquesta actuació tampoc no hauria estat conforme a ordenació legal, doncs (i per les mateixes raons), ni les obres ni el projecte constructiu no disposen de la necessària avaluació ambiental.

Des del moment de l’inici de la tramitació del pla urbanístic era evident que la seva aprovació comportaria afeccions severes (destrucció física) sobre un espai natural protegit a àmbit internacional. Aquesta circumstància hagués estat suficient per suspendre’n la tramitació.

En qualsevol cas, era preceptiva l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, en base a la legislació estatal i comunitària perfectament especificada en l’escrit presentat a la Fiscalia.

Aquest estudi es preceptiu de l’Ajuntament, que és l’òrgan substantiu que tramita i aprova el projecte, i que té l’obligació de recaptar tots els informes obligatoris, com bé va fer en el projecte de construcció d’un vial dins del Pla parcial de Les Guardioles.

En definitiva, aquest defecte substancial en la tramitació hauria de comportar la nul·litat de l’acord municipal d’aprovació del pla urbanístic del polígon, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals derivades de l’execució de les obres.

Informe irrellevant

Per a nosaltres, doncs, l’informe del tècnic municipal no aporta cap argument que desautoritzi el que s’ha denunciat a Fiscalia.

Efectivament l’informe, per bé que confirma explícitament els termes exposats a la denúncia (repetim: obres i moviments on no tocava…), fa un insòlit i estèril tirabuixó citant un argument que de cap manera es pot sostenir des d’un punt de vista legal i jurídic.

Així, en aquest context, l’argument que cita l’informe que l’article 23 de les normes del Pla parcial “dóna empara a les afectacions produïdes”, és del tot irrellevant, sobretot davant de normes jurídiques de rang molt superior.

Sense anar més lluny, l’Article 7.2.b) de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; i l’article 6.3 de la Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

Cal aturar el projecte

Ho repetim. En primer lloc, era preceptiva l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, en base a la legislació estatal i comunitària especificada en l’escrit presentat a la Fiscalia.

I, en segon lloc, en qualsevol cas, l’execució del pla urbanístic no es pot aixoplugar en un simple article del pla, ja que la seva aplicació transgredeix prescripcions de rang clarament superior.

Des de la plataforma Stop Llicorelles volem manifestar la nostra profunda decepció per l’informe tècnic de seguiment de les obres d’urbanització de Les Llicorelles elaborat per aquest ajuntament, i l’entenem com un intent de minimitzar-les, de minimitzar les responsabilitats que en responen, i d’eludir les obligades reparacions.

Per nosaltres són, doncs, totalment insuficients les respostes, justificacions i documentació aportades en aquesta comissió.

Aturar el projecte per reevaluar-lo

En aquesta aturada immediata de les obres, demanem al govern de Molins de Rei els punts següents:

1.- Reduir efectivament els àmbits d’afectació del projecte.

2.- Incloure les àrees alliberades en els punts anteriors en el projecte de restauració.

3.- Executar un projecte de restauració de tota la plana fluvial, que inclogui des de Can Rabella fins al Llobregat, incloent doncs les zones que actualment no estan recollides al projecte de restauració, així com les actualment projectades com a “parc o zona verda urbana”. Aquest projecte de restauració ha d’estar supervisat pel Consell científic assessor del Parc de Collserola, tant en la seva planificació com en la seva execució.

4.- Iniciar la també immediata restauració de la zona del nou vial provisional ubicat actualment a tocar de la riera.

5.- Estudi ampli de propostes per a tota la conca de la riera de Vallvidrera.

6.- La reunió amb alcaldia que ja és ben demanada i de manera oficial.

Jaume Miquel i Sergi Sànchez, membres de la plataforma Stop Llicorelles.

Una de les mobilitzacions de la plataforma // Jordi Costa (@jordicosta1425)

Recomanacions personalitzades