L’Ajuntament obté dos estudis que evidencien els problemes de mobilitat del municipi

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Molins de Rei dos estudis que assenyalen els punts crítics de la xarxa viària i proposen millores i alternatives al vehicle privat. Es tracte del Pla Director de Bicicletes i l’Estudi d’Estacionament a la ciutat, eines que han de servir per millorar la mobilitat.

Carril bici a la carretera de Barcelona // Viu Molins de Rei

Carril bici a l’avinguda de Barcelona // Viu Molins de Rei

El passat any es va debatre al ple municipal l’aprovació del Pla de Mobilitat, un document treballat durant una dècada i que neixia amb la intenció de posar fil a l’agulla als problemes en aquest àmbit del municipi, en especial pel que fa al transport públic i a la mobilitat al Centre Vila. Ara, la Diputació de Barcelona ha elaborat dos documents que hi han de contribuir, i que evidencien la “falta d’alternatives al vehicle privat,motiu pel qual esdevé cabdal proposar iniciatives que fomentin altres modes de transport“.

Un és el Pla Director de Bicicletes que pretén augmentar l’ús de la bicicleta en el desplaçament quotidians i d’oci, així com la seguretat i el confort. El treball també vol induir un menor ús del vehicle privat i evitar els conflictes entre vianants i bicicletes. El document valora la xarxa de carrils bici proposada pel Pla de Mobilitat, proposa noves vies i identifica els punts crítics de la xarxa viària i estableix recomanacions genèriques en aspectes com els aparcaments, la moderació del trànsit, el tractament d’escales, la senyalització i el disseny de carrils bici en calçada a l’entorn de parades d’autobús. Cal recordar que fa poques setmanes l’Ajuntament va inaugurar un aparcament de bicicletes a l’estació sense tenir aquest Pla Director.

Aquest pla director de bicicletes neix del Pla de mobilitat urbana que, entre d’altres aspectes, constata que la congestió en alguns punts de la xarxa viària de la Molins de Rei fa evident la falta d’alternatives al vehicle privat, motiu pel qual esdevé cabdal proposar iniciatives que fomentin altres modalitats de transport.

Per altra banda, l’Estudi d’Estacionament s’ha realitzat per conèixer la situació actual de l’estacionament pels i veïns i veïnes i la gent de fora del municipi, de cara a establir les bases per al nou Pla d’Aparcaments. L’estudi es fa per donar cobertura a les necessitats d’estacionament dels residents a través d’infraestructures d’aparcament, de la reordenació de l’oferta a la calçada i de noves regulacions de l’estacionament a la via pública. A les conclusions, el document defineix les línies d’actuació pel que fa a l’accessibilitat i la demanda d’estacionament forà al centre de la població, així com la demanda d’estacionament residencial amb un seguit de propostes d’actuació per a cadascun d’aquests àmbits. 

 

Recomanacions personalitzades