Daniel Sánchez: Per la reforma de l’Estat autonòmic

Ha arribat l’hora d’afirmar sense oscil·lacions que l’Estat de les autonomies és el colossal error que ens està conduint a la ruïna, a la divisió entre els espanyols i a la desintegració de la nació espanyola. Tal com concebem avui en dia l’Estat de les Autonomies és patent que s’impedeix la recuperació i el desenvolupament econòmic del país, que condueix inevitablement a destruir l’igualtat, la solidaritat, la cohesió; variables fonamentals per tal de garantir la sostenibilitat i integració de la nació espanyola.

L’Estat de les Autonomies i el seu elevat i injustificat cost és el problema central de l’actual crisi. L’aprovació de lleis dispars, l’existència de polítiques econòmiques, socials, sanitàries, fiscals i sobretot en matèria d’educació diferents, resta forces a l’Estat i, per tant, llastra les nostres possibilitats de sortir ràpidament de l’actual crisis, a diferència d’altres estats europeus. L’Estat autonòmic, justificat per tots els partits (tant els partits nacionals (PSOE i PP) com els nacionalistes), constitueix la despesa més important, amb diferència dels pressupostos i el principal motiu del nostre exagerat dèficit públic, per la qual cosa és la partida que necessita d’un ajust immediat.

La constant cessió de competències, juntament amb una llei electoral que afavoreix a minories independentistes, fa que ens preguntem: Quin és el fi de l’Estat de les autonomies? La disgregació de la nació?

L’ idiosincràsia de l’Estat de les Autonomies és aspirar a incrementar de forma constant els seus sostres competencials. És una hèlix iniqua que ens està portant, des de fa dècades, a la ruptura de la unitat de mercat i a la ruptura del model d’Estat, que es basa en l’indissoluble unitat d’Espanya (recollit en l’article 2 de la Constitució Espanyola de 1978).

Reflexions:

  • Des del Partit Popular considerem imprescindible afrontar una profunda reforma i actualització de l’Estat autonòmic. Segons paraules del mateix Mariano Rajoy, cito: “No podemos permitir que la madeja de tres administraciones ahogue la energía de nuestra sociedad civil. No puede haber tres ventanillas para trámites similares porque aumenta la inseguridad jurídica y, además, es antieconómico”. Aquesta reforma passaria, en primer terme, per eliminar les duplicitats en l’administració. S’ha de fixar, d’una vegada per totes, quina administració té més eficaçment cada competència.
  • Instaurar un pla que simplifiqui i harmonitzi la regulació per tal d’assegurar la unitat de mercat, que ha posat en perill la multiplicitat de normatives autonòmiques.
  • S’ha de exigir una reforma administrativa i institucional profunda per tal de no solapar els àmbits de decisió, no es multipliqui la complexitat i no  es llastri la capacitat competitiva d’Espanya.
  • Recuperar la disciplina pressupostària. Posar un sostre a l’endeutament de les autonomies per estabilitzar els comptes públics i mantenir l’equilibri pressupostari, reduint així l’endeutament. Aquesta punt és molt difícil d’abordar, però s’ha de fer amb sacrifici i transparència.

Daniel Sánchez Ajo, Secretari General del Partit Popular i President de Noves Generacions a Molins de Rei

Recomanacions personalitzades