Marc Rebulà: Ens hi juguem la nostra identitat com a vila

Marc Rebulà ERC MolinsComenço a escriure aquestes línies amb un punt de preocupació evident. No m’havia plantejat mai el futur creixement que podia suportar el nostre municipi fins al moment que va començar el debat del futur barri de Les Guardioles. Arrel d’aquell fet, vaig començar a fer càlculs per veure com el desenvolupament d’un nou barri ens podria afectar a la nostra manera de viure i com podria arribar a col·lapsar, en tots els sentits, el funcionament diari de Molins de Rei.

De tots és conegut el moment de creixement immobiliari que està patint la nostra vila, ja que actualment té diverses promocions en procés, i d’altres previstes. Però per poder-nos situar en el punt de partida es necessari que ens recomptem i sapiguem quin és el màxim nombre d’habitants que pot suportar Molins de Rei a data d’avui.

Per poder fer aquest càlcul, he anat a realitzar les consultes corresponents a l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), i el que indica és el següent:

Habitants Molins de Rei 201525.155
Habitatges principals (Idescat 2011)9.672
Habitatges buits (Idescat 2011)1,119
Habitants/vivenda mitja2,6

Amb aquestes dades, veiem que actualment tenim aproximadament uns 1.129 habitatges buits (que representen un 11,67 % del total d’habitatges), i sabem que la mitja d’ocupants per habitatge a Molins de Rei és de 2,60 persones. Fent aquest simple càlcul, sabem que l’horitzó actual en increment d’habitants seria de 2.935, que sumats als habitants actuals de Molins de Rei 2015 faria una població total de 28.090 habitants. Aquest seria el topall màxim en la situació actual, ocupant el 100% d’habitatges de la vila.

Un cop situats on ens trobem actualment, és el moment de començar a caminar cap a on es dirigeix el creixement de Molins de Rei tenint en compte tres possibles vies d’impacte futur (les promocions d’habitatge privat, les promocions d’habitatge públic i les zones pendents de requalificació urbanística).

Començarem per la primera. A data d’avui tenim vàries promocions immobiliàries amb capitals privats: unes ja s’estan executant (a), altres estan en fase de estudi (b) i finalment, les que podrien executar-se a mig termini (c) (3 anys vista). A continuació, farem una enumeració de les promocions i nombre d’habitatges aproximats de cada una d’elles.

aPromoció Roseta Canalies, 2 15
aPromoció Av Barcelona (Pont Mariona)10
aPromoció Amadeu Vives (Pont Mariona)8
aPromoció carrer Foment (Terraplé)40
bPromoció Passeig Terraplé (cases okupes)12
bPromoció Av Barcelona 9724
bPromoció Ca n'Iborra86
bPromoció carrer Carril 8
cPromoció Av Barcelona (Pi i Maragall)12
cPromoció privada Guardioles 317
TOTAL habitatge PRIVAT532

Per tant, amb les actuals promocions privades i tenint en compte la mitja d’ocupants per habitatge comentada anteriorment, tenim un possible increment previst de 1.383 habitants.

Pel que fa referència als habitatges públics en previsió, tenim dos tipologies: la primera fa referencia al sòl públic en execució (d) i la segona fa referència al sòl públic en reserva (e).

dPromoció pública Les Guardioles 363
eReserva de sòl sector El Molí26
TOTAL habitatge PÚBLIC 389

Amb  les previsions sobre el sòl públic i tenint en compte la mitja d’ocupants per habitatge, el possible increment seria de 1.011 habitants.

Finalment, trobem una zona que està en fase de requalificació, que és el sector de Can Coll.

fRequalificació Can Coll70
TOTAL possible increment habitatge Can Coll70

Per tant, la requalificació del sector de Can Coll ens podria reportar un increment mínim de 182 habitants més.

Arribats a aquest punt, seria hora de fer recompte per tal de veure a quin horitzó de creixement està enfocat el nostre municipi. Recordem que:

Habitatges principals (Idescat 2011)9.672
Habitatges buits1.129
Total possible increment PRIVAT532
Total possible increment PÚBLIC 389
Total possible increment Can Coll70
Horitzó total habitatges Molins de Rei 11.172
Habitants/vivenda mitjà 2.6
HORITZÓ HABITANTS MOLINS DE REI30.669

Dit això, hauríem de començar a ser conscients que a mig termini (any 2021), Molins de Rei pot veure incrementada en un 21,92%, (més de 5.500 habitants) la seva població màxima.

Evidentment, aquestes xifres calculades estan objectivades a un horitzó contemplant el 100% d’ocupació d’immobles. Si partim de la base que, segons l’IDESCAT, al 2011 Molins de Rei tenia un 11,67% dels habitatges buits, i això ho extrapolem als càlculs fets, podríem arribar al punt que tindríem una població aproximada de 28.000 habitants, per la qual cosa l’increment sobre el nombre d’habitants actuals seria de l’11.31 %.

Al fer aquest estudi d’impacte, he estat conscient en tot moment de la poca  incidència que pot tenir el nostre ajuntament per tal de frenar aquest possible creixement. Evidentment, en totes les previsions resultants de les promocions privades  el nostre consistori poca cosa hi pot fer. Ara bé, en el  desenvolupament de la part de promocions públiques, sí que pot frenar o accelerar el procés en el sentit que es vulgui donar. És a dir, l’ajuntament té una eina per poder alentir el creixement de població per tal que aquest sigui més progressiu.

Un cop fets els càlculs numèrics, és el moment de posar sobre la taula els criteris polítics i funcionals que això pot representar. Sense aprofundir gaire en el tema, em plantejo si realment els serveis de la vila estan preparats per absorbir aquest increment desmesurat de població. Podríem garantir l’atenció sanitària amb un únic centre d’atenció primària? Podríem garantir l’escolarització que pot suposar aquest increment de població?

Per altra banda, ens trobarem amb un problema greu de mobilitat. Actualment, en certs moments del dia ja tenim un col·lapse circulatori en les vies d’entrada i sortida del municipi. Serem capaços d’absorbir el parquet de vehicles que inevitablement arribarà amb aquest creixement?

Són reflexions que faig a grans trets,  que en algun moment o altre s’hauran d’afrontar des dels diferents àmbits del nostre ajuntament i haurem d’acabar integrant a les comissions corresponents (mobilitat, seguretat, educació, sanitat, etc.).

Per últim, volia afirmar que el model de vila que ens comportarà aquest creixement s’allunya molt del model de vila que jo desitjo pels meus fills, i ens aproxima cada cop més a les ciutats dormitori que predominen al cinturó de Barcelona.

Per tant, depèn de tots nosaltres que no es perdi la singularitat que ens ha marcat sempre als molinencs i molinenques, i que entre tots siguem capaços d’absorbir aquest nou creixement. Ara bé, per poder-ho fer amb garanties, el nostre govern i els que vindran darrera hauran de fer molt bé la feina per tal  que no veiem afectats els nostres serveis. Ja va essent hora que l’actual sociovergència deixi de mirar cap a un altre costat i afronti de ple aquesta problemàtica que ens ve a sobre.

Marc Rebulà és regidor d’ERC a l’Ajuntament de Molins de Rei