Miguel Zaragoza i Fernando Espinosa: La gestió econòmica al servei de la ciutadania

El tinent d'alcalde, Miguel Zaragoza, en una imatge d'arxiu a la signatura del pacte de govern entre CiU i PSC // David Guerrero

Miguel Zaragoza // David Guerrero

Aviat farà quatre anys que els i les socialistes varem assumir la responsabilitat del Govern del’Ajuntament de Molins de Rei amb el Xavi Paz com a alcalde.

Un dels grans reptes que ens vàrem imposar per a aquest mandat fou canviar la política de gestió econòmica de l’Ajuntament i la gestió de les compres i la contractació, tant de serveis,com d’obres i de subministraments. Els objectius eren, per un costat, que la nova política de gestió econòmica permetés millorar la situació dels principals paràmetres de solvència econòmica i financera del Consistori i que, a més, es pogués retre comptes de forma puntual, clara i transparent als membres del govern, als representants dels altres grups polítics, i a la ciutadania en general. Per l’altre, d’acord amb la legalitat vigent, les compres fossin més àgils, sostenibles, transparents, eficaces i, sobretot, eficients.

Ferran Espinosa en una imatge d'arxiu // PSC Molins de Rei

Ferran Espinosa en una imatge d’arxiu // PSC Molins de Rei

Per aconseguir-ho vàrem prendre decisions com ara la creació de l’Oficina de Contractació, que marcaria els criteris de l’organització en matèria de contractació pública i les seves prioritats. També vam encarregar a la Diputació de Barcelona un Informe econòmic i Financer (auditoria) per saber exactament l’estat de l’economia municipal. Arran del què indicava l’informe vàrem prendre decisions com ara la de modificar les bases d’execució del pressupost, que són les normes que regulen la gestió del pressupost municipal, introduint mesures de prudència financera o la de canviar els circuits que segueixen les factures dels proveïdors des del moment que es presenten a l’Ajuntament, amb l’objectiu d’escurçar els tràmits i facilitar el pagament més àgil i ràpid.

Una altra decisió important en l’àmbit econòmic fou la de delegar la gestió de quasi bé la totalitat dels tributs municipals a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària  de la Diputació de Barcelona. Mesura que ha significat un estalvi important de recursos, entre d’altres coses, atès que des d’ aleshores no tenim la necessitat de contractar amb entitats financeres cap pòlissa de tresoreria per atendre les necessitats de diner líquid, necessari per fer front als pagaments mensuals i ha possibilitat dedicar el personal que ho gestionava a altres tasques.

El mes de juny de 2011, degut a una determinada política de gestió econòmica, la situació econòmica i financera de l’ajuntament era complexa; no es complien els terminis legals per aprovar els Comptes municipals; el termini mitjà de pagament als proveïdors era de 148 dies; la liquidació del pressupost de l’any 2011 va ser negativa per import d’ 1.131.930 € i el deute viu (l’import del capital pendent de retornar a les entitats financeres per préstecs) pujava 20.949.466 € i representava un índex del 80,6% sobre els ingressos corrents. L’Ajuntament tenia factures pendents de pagament per damunt dels 6 milions d’euros la qual cosa va comportar, a més dels efectes sobre els proveïdors que no havien cobrat, que el Govern de l’estat ens obligués a demanar un crèdit de 3 milions i mig d’euros per liquidar-les.

En aquests gairebé quatre anys també hem hagut de fer front a les diferents retallades que han aplicat  la resta d’ administracions, especialment la Generalitat de Catalunya, com la reducció de les seves aportacions en les escoles bressol o el Fons català de Cooperació Local, entre d’altres. A més de les retallades hem hagut de suportar que  la Generalitat tampoc pagués els deutes que ja tenia reconeguts amb l’Ajuntament, amb la conseqüent càrrega financera que aquest incompliment comporta.

La situació actual és ben diferent a la que teníem el 2011. Hem aprovat tots els comptes municipals dins del termini legal, tant els pressupostos anuals com les liquidacions, cosa que permet, a més de complir la llei, tenir la informació econòmica i financera actualitzada a l’hora de fer propostes i de prendre decisions. L’Ajuntament paga als proveïdors, en un termini mitjà de 40 dies. Les liquidacions dels pressupostos dels anys 2012, 2013 i 2014 han donat resultat positiu; la de l’any 2014 per import de 1.814.277 euros. Els resultats positius han permès finançar inversions amb recursos propis, sense haver de demanar cap préstec, per import de quasi bé 4 milions d’euros. La reducció del deute viu ha estat de més de 3 milions d’euros essent el deute actual de l’ajuntament  de 17.897.911 d’euros amb una ràtio del 62’3%.

Hem estalviat més de 700.000 euros durant el mandat gracies a les bones polítiques de contractació publica, això ens ha permès fer més polítiques socials com ara fer front a les retallades de la Generalitat sense pujar els preus públics de les escoles bressols.

En definitiva, hem millorat substancialment la gestió municipal per posar l’ajuntament al servei dels vilatans a la vegada que l’hem fet més transparent  atès que per primera vegada tota la informació econòmica de l’ajuntament es publica a la web municipal.

La diferencia del govern anterior amb l’actual es clara: som els i les socialistes de Molins de Rei.

Fernando Espinosa, regidor de Finances del PSC del 2011-2013

Miguel Zaragoza, tinent d’alcalde, President de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals, regidor de Finances del PSC del 2013-2015

Recomanacions personalitzades