Sobre el Patronat Local de L’habitatge

El Patronat Local de L’habitatge vol aclarir, rectificar i posar de manifest diverses qüestions apuntades per l’edició digital Viu Molins de Rei en la notícia titulada “Conflicte entre un veí i el Patronato Local de la Vivienda per la propietat d’un pis del franquisme” publicada en aquest mitjà en data 9 de setembre de 2013.

–        La denominació d’aquesta entitat és Patronat Local de l’Habitatge de Molins de Rei.

–        El Patronat Local de l’Habitatge no és una empresa ni privada ni pública, sinó una entitat sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és la construcció d’habitatges socials, i que es troba registrada i reconeguda com a tal per les administracions competents.

–        El Patronat no reclama cap propietat.  L’habitatge en qüestió ja figura inscrit en el Registre de la Propietat a nom de qui, en el seu moment, el va construir, el Patronat Local de l’Habitatge.

–        Des què en els anys seixanta es va constituir el Patronat, aquest té el mateix objectiu, i que es podria resumir en facilitar l’accés a un habitatge digne a qui no el podria tenir per altres mitjans. Des de llavors, varis centenars de persones han aconseguit un habitatge, com a conseqüència de la tasca portada a terme des del Patronat.

–        Pertany al Patronat l’Ajuntament de Molins de Rei. La resta de membres del mateix són ciutadans de Molins de Rei que presten la seva dedicació i servei sense cap contraprestació. No n’hi ha per tant cap interès lucratiu, ni de cap altre tipus, per a anar contra els interessos de ningú.

–        Des del principi, els habitatges que va construir el Patronat s’adjudicaven bé com a cessió en amortització (adquisició diferida) o bé en arrendament, en funció de la voluntat i capacitat de  cada adjudicatari per a fer front a una o altra modalitat. Així consta en la documentació oficial.

–        Tota la documentació de què disposa el Patronat Local de l’Habitatge indica que l’habitatge en qüestió es va cedir en arrendament. Així ho corrobora, entre altres documents, un acord de la Junta del Patronat en aquest sentit, documentació diversa  del mateix arrendament, i fins i tot al Cens i Padró municipal consta l’actual ocupant de l’habitatge com arrendatari des de l’any 1961.

–     En relació al rebut i la cartilla esmentats en l’article varen ser declarats com no autèntics per un Pèrit Cal·lígraf.

–       En altre ordre de coses, de cap manera el Sr. Ramón del Barrio, President del Patronat, va voler qüestionar les facultats mentals de ningú. Pretenia posar èmfasi en l’edat avançada d’un dels testimonis claus i del temps transcorregut entre el moment que aquesta persona (aliena a la família), suposadament va “pagar” l’entrada del pis en litigi i el moment actual (més de cinquanta anys) en què la persona en qüestió fa les declaracions. Les paraules del senyor del Barrio, per tant, pretenien evidenciar aquesta situació i no pas anar en el sentit que es manifesta en l’article, relatiu a un ciutadà de la nostra Vila, que fins i tot podria atemptar a la seva dignitat.

–        Tampoc no s’ajusta a la veritat que el Patronat va “amenaçar” ningú, i menys a qui es diu en l’article.

–        Les diverses referències al concepte “franquista” que es fan en l’article potser obeiran a fer més espectacular l’article, però no tenen sentit ni cabuda en el Patronat Local de l’Habitatge que, recordem-ho, està composat actualment per l’Ajuntament de Molins de Rei i altres ciutadans de la nostra Vila.

Aclariments aquests que el Patronat Local de l’Habitatge de Molins de Rei demana que siguin publicats com a escrit de rèplica a l’article aparegut a Viu Molins de Rei, en data 9 de setembre, i al qual es fa referència en la capçalera d’aquest escrit.

Junta del Patronat Local de l’Habitatge de Molins de Rei

Recomanacions personalitzades