L’Ajuntament estrena una Oficina de Contractació

L’Ajuntament de Molins de Rei posa en marxa un nou òrgan amb el que busca una major eficiència i estalvi en la contractació municipal. La intenció és centralitzar els processos contractuals del consistori en el que s’anomenarà “Oficina de Contractació”.

La nova oficina permetrà, segons l’Ajuntament, “més transparència, eficàcia, eficiència i estalvi en la contractació municipal”. El consistori busca amb aquest òrgan modernitzar els processos contractuals de l’Ajuntament i, per això, els centralitzarà i coordinarà a través de la nova Oficina. Hi haurà un registre central dels procediments, tots ells seran supervisats i es garantitzarà que tots segueixin el procés adequat a la legislació vigent.

El principal objectiu de l’ Oficina de contractació és impulsar la tramitació dels expedients de contractació administrativa que hagin de ser sotmesos a la consideració dels òrgans municipals per a la seva resolució. Les funcions de l’Oficina seran estudiar les peticions d’incoació de procediments de contractació; impulsar i validar els processos de contractació; coordinar les actuacions de les diferents àrees o serveis municipals; reduir els terminis de durada dels procediments; garantir l’aplicació efectiva dels principis de publicitat, lliure concurrència, objectivitat, transparència i eficàcia en la contractació pública; i, per últim, impulsar la modernització i l’ e-administració en la contractació municipal.

L’Oficina de Contractació tindrà al capdavant el president de l’àrea d’Economia i Serveis Generals, Miguel Zaragoza. El vicepresident de l’ens serà el director de serveis de la mateixa àrea, Jordi Bascuñana.  Els vocals seran la secretaria general, la intervenció municipal, la cap de negociat de l’oficina administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori, la cap de negociat de l’oficina administrativa de l’àrea de Serveis a les Persones i una persona designada per l’àrea de Desenvolupament i Promoció Econòmica Local. La coordinació anirà a càrrec de la cap de negociat dels serveis jurídics de l’Ajuntament i també hi haurà una assessora jurídica que actuarà de secretària de l’Oficina. En tot moment, aquest òrgan podrà requerir l’assistència de qualsevol tècnic, assessor o especialista de les diverses àrees o serveis que es considerin oportuns.

Contractació poc curosa fins ara

Fins ara, l’Ajuntament de Molins de Rei no comptava amb un òrgan d’aquestes característiques, el que potser explica com l’anterior equip de govern tenia contractes de telefonia mòbil que pujaven a xifres astronòmics al no haver fet un contracte adequat per una administració local. Fonts municipals recorden que també hi havia contractes realitzats erròniament en el manteniment d’instal·lacions esportives i els semàfors, entre d’altres. El pressupost del 2012 ha recollit un estalvi de 198.000 euros en aquests contractes en comparació amb els de la legislatura anterior.

Recomanacions personalitzades