L'Arxiu Municipal millora el dipòsit de conservació de documents

Amb l’objectiu de millorar les condicions de conservació dels documents que es custodien a l’Arxiu Municipal i facilitar nous serveis, en els darrers mesos s’han executat obres i actuacions de millora al dipòsit de documents de l’Arxiu.

Les reformes han de millorar la conservació de l'Arxiu Municipal // Ajuntament de Molins de Rei

Durant el mes de desembre van finalitzar les obres de retirada del fals sostre i de recuperació del sostre originari de maó pla i embigat de fusta, de substitució dels tancaments exteriors de fusta per d’altres d’alumini amb sistemes d’aïllament i protecció, d’eliminació d’elements sobrers, de renovació de l’enllumenat, i de repintat. Aquestes obres tenen l’objectiu principal de garantir les condicions de temperatura i humitat relativa necessàries per conservar correctament els documents, tot reduint l’ús de maquinària de climatització artificial, com també facilitar l’establiment d’un nou servei de visites guiades a les instal·lacions de l’Arxiu Municipal.

Durant el mes de febrer s’ha dut a terme la reinstal·lació de la documentació retirada amb anterioritat a l’inici de les obres i la revisió final dels sistemes de detecció i extinció d’incendis.

Aquestes són les darreres actuacions del conjunt que s’ha desenvolupat des de l’any 2007 per donar compliment a les propostes de millora que, en matèria de conservació preventiva del patrimoni documental custodiat a l’Arxiu Municipal, es recomanaven en l’auditoria elaborada l’any 2006 per l’empresa especialitzada Estudi B2.

Les obres, incloses dins el projecte de rehabilitació de Ca n’Ametller, han estat finançades amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, i han estat executades per l’empresa Promocions i Obres AGF-2, SL, d’acord amb el projecte i la direcció de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Recomanacions personalitzades