Els funcionaris mostren la seva disconformitat amb la reorganització de l’Ajuntament

La secció sindical d’UGT de l’Ajuntament de Molins de Rei ha mostrat la seva “sorpresa i disconformitat” davant la resolució 586, que va ser aprovada en qüestió d’hores des d’Alcaldia sense ser negociada de cap manera amb els sindicats.

La resolució que ha reorganitzat la comptabilitat i tresoreria de l’Ajuntament i ha reduït a la mínima expressió a Intervenció no ha agradat a UGT, el sindicat que més representats té al consistori. Els representants dels treballadors es queixen de que “no s’ha donat trasllat, ni en temps ni en forma, a la Junta de Personal ni al Comitè de Personal”.

Segons la llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, quan les conseqüències de les Administracions Públiques que afectin les seves potestats  d’organització tinguin repercussions sobre condicions de treball dels funcionaris públics, s’ha de procedir a un procés negociat amb sindicats. De fet, l’acord de condicions laborals  del personal de l’Ajuntament de Molins de Rei diu que “els canvis organitzatius que afectin al personal per la modificació d’alguna de les condicions de treball previstes en aquest text, s’informaran i es negociaran amb els representants dels treballadors, els quals emetran un informe en el termini màxim de quinze dies”.

D’aquesta manera, una resolució com la que s’ha impulsat des d’Alcaldia per acabar amb les competències de la interventora i agilitzar el pagament de les factures incompleix l’acord entre treballadors i Ajuntament ja que es va donar a conèixer i signar en qüestió d’hores, el mateix dia que va sortir a la llum l’informe que la interventora ha enviat a l’Oficina Antifrau i la Fiscalia Anticorrupció.

Recomanacions personalitzades