Una resolució d’Alcaldia escapça les competències de la interventora

L’Ajuntament de Molins de Rei aplica un pla de xoc per reduir el temps de pagament de les factures, que a dia d’avui es fa a 140 dies degut a les tensions entre Alcaldia i la interventora. La resolució deixa sense competències a la interventora i concentra el poder a Alcaldia.

La conseqüència més directa de l’informe de la interventora en el que es desvetllen indicis de criminalitat a l’Ajuntament ha estat la resolució 586, signada per l’alcalde, Ivan Arcas, d’acord amb els seus socis de govern (ERC i CiU) en la que les competències de comptabilitat i tresoreria passen a dependre d’Alcaldia, deixant sense poder a Intervenció. La resolució 586, a la que ha tingut accés Viu Molins de Rei, considera que “la organització actual ha de ser canviada de manera urgent (…), es vol que la intervenció es centri en el compliment de les seves funcions legals i treure-li qualsevol altre funció que pugui impedir o dificultar el compliment d’aquestes funcions”.

La intenció d’aquest moviment, segons fonts municipals, és fer més efectiu el sistema de pagament de les factures pendents d’abonar. A la pràctica, la feina de la interventora queda inhabilitada després de que aquesta hagi portat a l’Oficina Antifrau i la Fiscalia Anticorrupció els procesos d’adjudicació a Clam Consulting.Amb la nova resolució, els llocs de treball de secretaria, intervenció, comptabilitat i tresoreria depenen, tant orgànica com funcionalment, d’Alcaldia. A més, el personal d’Intervenció passa a ser considerat de comptabilitat i queda reduït a unes competències mínimes ja que “la comptabilització de les operacions restarà sota la responsabilitat del personal de comptabilitat, sense que la intervenció tingui competències al respecte”, indica la resolució.

La resolució s’acarnissa especialment amb la interventora, que “haurà de posar la seva signatura en tot mitjà de pagament que se li adreci i que es correspongui amb un pagament ordenat i no podrà negar-se a aquesta signatura, llevat que hagi formulat en temps i forma un reparament suspensiu i mentre la suspensió no hagi estat aixecada”. La responsable d’Intervenció pot posar objeccions als pagaments, però de manera paral·lela els haurà de signar i aprovar. A tot això, abans de divendres a les tres de la tarda havia de retornar a Alcaldia tots els expedients de tramitació ordinària entregats fa més de deu dies i tots aquells de tramitació urgent de més de cinc dies.

Reduïr els pagaments de 140 dies a 50

Fins ara, la mitjana de pagament de les factures als proveïdors supera els 140 dies, una situació que no hauria de produir-se si es té en compte que segons ha assegurat l’Ajuntament en diferents ocasions, “no hi ha cap problema de liquiditat a la tresoreria municipal”.L’Ajuntament acusa a la intervenció municipal com a “culpable de l’endarreriment dels pagaments” de més de dos mil factures.

A partir d’aquest canvi, l’Ajuntament espera pagar a 50 dies com a màxim, tal i com fixa la llei, el 70% de les factures que té pendents, totes aquelles que corresponen a contractacions menors -fins a 18.000 € en cas de serveis i 50.000 € en el cas d’obres- sempre i quan siguin aprovades pels nous responsables de comptabilitat. Aquestes factures suposen més de quatre milions d’euros i amb els canvis de normativa interna no hauran de passar per Intervenció.

El canvi en el model organitzatiu intern de l’Ajuntament, segons han assegurat a través d’un comunicat “compleixen escrupolosament la legislació vigent i han de servir per accelerar el pagament als proveïdors, i especialment a les prestacions socials”.

Recomanacions personalitzades