Creix el pes de l’ocupació al Baix Llobregat sobre el conjunt de Catalunya

L’Hospitalet i el Baix Llobregat concentren el 12’2 per cent de l’ocupació, quan el 2005 era l’11’9 per cent. El major dinamisme s’explica per l’evolució més favorable del sector serveis i pels menors efectes de la crisi de la construcció. En canvi, l’ocupació industrial perd pes, fruit de la concentració en sectors més afectats per la crisi econòmica, com ara el de l’automòbil i els seus auxiliars.

Els municipis de L’Hospitalet i Baix Llobregat concentraven a finals de 2010  el 12’2 per cent de l’ocupació catalana, 0’3 punts més que cinc anys abans, quan el percentatge era de l’11’9 per cent, segons dades del Departament d’Estudis del Fòrum Empresarial del Llobregat a partir d’informació de la Seguretat Social.

Bona part d’aquest guany s’explica per l’evolució més favorable del sector serveis, que en aquests anys ha creat més de 20.000 llocs de treball nets a L’Hospitalet i Baix Llobregat. La xifra representa un augment de l’ocupació en aquest camp del 8’2 per cent, quan a la resta de Catalunya, l’ocupació en aquest sector ha millorat un 2’3 per cent.

La segona raó que explica la millora relativa de L’Hospitalet i Baix Llobregat té a veure amb una evolució menys negativa del sector de la construcció, que presenta en general xifres molt negatives, però amb certes diferències segons els àmbits territorials. Certament, mentre que per al conjunt de municipis de L’Hospitalet i Baix Llobregat l’ocupació en aquest àmbit s’ha reduït entre el 2005 i el 2010 un 23’7 per cent, amb més de 10.000 llocs de treball destruïts, el retrocés a la resta de Catalunya ha estat més intens, del 32’1 per cent (amb prop de 100.000 llocs de treball menys).

Les pitjors dades s’han registrat a la indústria. A L’Hospitalet i Baix Llobregat s’ha destruït un 24’2 per cent de l’ocupació des de finals del 2005 (destrucció neta de poc més de 19.500 llocs de treball); a la resta de Catalunya el retrocés ha estat del 20 per cent (prop de 105.000 llocs de treball). En aquest sentit, la concentració d’indústries vinculades a la producció de vehicles de transport i empreses auxiliars expliquen bona part d’aquest major retrocés, ja que han estat sectors més afectats per la reducció del consum en productes duradors.

El comportament del sector industrial ha fet que l’àrea de L’Hospitalet i Baix Llobregat hagi perdut pes, en aquest sector, en relació amb el conjunt de Catalunya, deixant enrere part del predomini que venia mostrant. Així, al llarg d’aquests cinc anys el nombre d’ocupats en el sector industrial de L’Hospitalet i Baix Llobregat han passat de representar el 13’3 per cent del total de Catalunya al 12’7 per cent, tendència oposada a la del sector de la construcció, ja que si bé a finals del 2005 es concentrava a L’Hospitalet i Baix Llobregat un 12’2 per cent de l’ocupació catalana, a final de 2010 ja era del 13’5 per cent. Sens dubte, el major pes de l’obra pública en aquests municipis del Llobregat, així com la menor sobreoferta d’habitatges, explicarien que la crisi en aquest sector hagi estat molt més severa a la resta de Catalunya.

L’evolució en el segon semestre del 2010 és la nota més positiva i podria insinuar una recuperació molt més ràpida de l’economia de L’Hospitalet i Baix Llobregat. I és que mentre que en el conjunt d’aquests municipis s’han generat prop de 7.000 llocs de treball, a la resta de Catalunya se n’han destruït més de 34.000. Val a dir, però, que les dades de la resta de Catalunya es veuen afectades per un cert component estacional, en la mesura que l’ocupació del sector serveis tendeix a incrementar-se en els mesos d’estiu, per l’elevat volum de contractacions que es formalitzen en les zones d’afluència turística.

Recomanacions personalitzades