Creix el nombre d’assalariats a la comarca per primer cop des de fa més de dos anys

L’ocupació a l’àrea de l’Hospitalet i Baix Llobregat s’ha situat a finals de setembre del 2010 en 359.305 treballadors, la qual cosa suposa un increment de 4.218 treballadors en aquest trimestre, segons dades del Servei d’Estudis del Fòrum Empresarial del Llobregat a partir de les informacions de la Seguretat Social.

Aquest és el primer augment que es registra des de principis del 2008, coincidint amb l’inici de l’actual crisi econòmica. El canvi de tendència s’explica sobretot per l’evolució del sector serveis, que ha registrat un alça de 6.619 llocs de treball i que compensa la tendència negativa dels altres sectors, que registren retrocessos, de 1.822 treballadors en el cas de la construcció, de 577 a la indústria i 2 a l’agricultura.

El sector industrial mostra un comportament menys negatiu en comparació amb els períodes més àlgids de la crisi econòmica, el tercer trimestre de 2009, quan van arribar a suprimir-se de l’ordre de 3.800 llocs de treball. En termes generals, aquell trimestre es van destruir gairebé 11.700 llocs de treball.

Cal destacar que els increments d’ocupació que s’observa en el sector serveis estan molt vinculats a activitats típicament dominades pel sector públic, com són l’educació (increment de 2.049 afiliats), l’administració pública (1.277) i les activitats sanitàries (1.047). El sector hoteler i de restauració també ha contribuït molt positivament, amb la creació de 1.423 nous llocs de treball.

Recomanacions personalitzades