L’Ajuntament es podria quedar sense subvencions si no presenta els comptes del 2009

La Generalitat podria retirar les subvencions atorgades a l’Ajuntament de Molins de Rei si l’administració local no ret comptes amb la Sindicatura de Comptes. La normativa estableix que abans del 15 d’octubre s’han de presentar els comptes de l’any passat. A dia d’avui, la comptabilitat del 2009 encara no està tancada i per tant tampoc s’ha presentat. Aquest fet posa en perill les subvencions que ha de rebre l’Ajuntament segons ha revelat la CUP.

La Sindicatura de Comptes ha publicat en la seva seu electrònica l’estat del retiment del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2009, i fa pública la relació dels ajuntaments que han incomplert l’obligació de retre comptes a l’òrgan fiscalitzador. Molins de Rei és un dels municipis que no han complert amb les obligacions legals de presentar els comptes.

Segons la Llei de Sindicatura de Comptes i el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ens locals han de retre obligació del Compte general de l’any anterior en la forma que marca la normativa i en un termini que finalitza el 15 d’octubre de l’any següent. El termini es va superar fa prop de dos mesos i l’Ajuntament encara no ha remès els comptes generals a la Sindicatura. De fet, no només no s’han presentat, sinó que no estan tancats encara. Tampoc s’ha convocat la reunió de la Comissió Especial de Comptes, que s’ha reunit habitualment al mes de juny però que aquest any encara no ho ha fet. Aquesta Comissió i la posterior aprovació en el ple municipal són passos necessaris per tancar els comptes municipals. Per al regidor d’Economia i Finances, Enric Franch, “és responsabilitat de la interventora, que no ha aprovat els números i encara no ha presentat la liquidació del pressupost”, ha assegurat en declaracions a Ràdio Molins de Rei.

Si un Ajuntament no remet els comptes a la Sindicatura s’arrisca a perdre les subvencions o transferències de la Generalitat als ens locals segons l’article 41 de la llei de la Sindicatura de Comptes, aprovada al ple del Parlament del passat 27 de maig. Aquesta condició és nova i el retiment del Compte general de les corporacions locals a la Sindicatura és el primer any que s’ha de fer.

Ha estat la CUP qui ha donat a conèixer l’aparició del nom de Molins de Rei a la llista de la Sindicatura. Des de la CUP alerten del perill que corren les subvencions que està previst que rebi l’Ajuntament al 2011. Es preveu que el municipi rebi un mínim de 1,7 milions d’euros de la Generalitat. La irregularitat en la presentació dels comptes podria portar a la Generalitat a retirar les subvencions com a mesura de càstig. Si es donés aquesta situació, segons la CUP, “afectaria de forma molt greu als serveis municipals i tots els molinencs no són responsables de la ineficàcia en la gestió del govern municipal”. La CUP exigeix en un comunicat que es posi fi “d’una vegada per totes” a aquest incompliment.

El cas de Molins de Rei no és un cas aïllat. Un 61,8% dels ens locals de Catalunya, 447 ajuntaments, no han retut el compte general de 2009 a la Sindicatura dins el termini legal establert i amb tota la informació requerida per la llei. Molts altres ajuntaments han fet arribar la documentació exigida per la Sindicatura durant els últims dies, però en el cas de Molins de Rei es fa impossible degut a que els comptes encara no estan tancats.

Recomanacions personalitzades