Lluís Carrasco: Les mesures de moderació de la velocitat i el conjunt de mesures contra la contaminació atmosfèrica, han comportat un important benefici pel Baix Llobregat i Molins de Rei

El conjunt de les 73 mesures implementades pel govern de la Generalitat han assolit els objectius marcats de disminució de la contaminació, en espacial al Baix Llobregat i la zona propera a Molins de Rei, cal però destacar que les dues mesures que mes han fet millorar l’aire que respirem a tota la comarca del Baix Llobregat han estat la gestió de la velocitat i les actuacions en l’àmbit industrial.

Aquestes mesures han permès dos importants èxits:

En primer lloc evitar la creixent sinistralitat en la zona regulada ara a 80 Km/h, provocada sobre tot per la velocitat i els continus creuaments de vehicles,  Aquesta sinistralitat ha estat reduïda en un 50 % de víctimes mortals el 42% dels ferits greus i el 16% del nombre d’accidents..

Aquesta important reducció d’accidentalitat ha estat un dels factors fonamentals per què les mesures de regulació de la velocitat implantades per la Generalitat, hagin estat reconegudes i premiades per la Unió Europea i que sigui defensada i felicitada  per les entitats catalanes i estatals de familiars i víctimes d’accidents.

En segon lloc aquestes mesures han permès un segon èxit en la millora de la salut dels que visquem en la zona més contaminada de Barcelona, doncs ha estat eficaç sobre la contaminació atmosfèrica que es la causant de més de 1.200 morts prematures segons el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)

Les dades sobre la contaminació atmosfèrica fetes públiques pel Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat, son científicament irrefutables.

La  gestió variable de la velocitat  i la limitació a 80 quilòmetres per hora la velocitat a les vies d’accés a Barcelona ha suposat una reducció de 450 tones anuals de contaminants diòxid de carboni (NO2) i 32 tones anuals de partícules respirables de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), el que equival a que deixin de circular 22.100 vehicles diaris per les carreteres i autopistes.

L’informe de seguiment del Pla de millora de la qualitat de l’Aire, indica que a la zona 80 i a la zona de velocitat variable la reducció d’emissions està al voltant del 11%, si es descarta la reducció de la mobilitat que ha comportat la crisi.

La millora de la qualitat de l’aire ha estat “més important” en les àrees més properes als vials de trànsit, on viuen 1,3 milions de persones.

Pel que fa al benefici en relació al canvi climàtic, s’han deixat d’emetre més de 76.000 tones de CO2. i també s’han reduït els nivells de soroll entre 2 i 3 decibels.

La mesura, que es va implementar el 2008, ha suposat una disminució del consum de gasolina en 31,6 tones diàries i del consum de gasoil en 34,9 tones diàries. Això comporta un estalvi de 24.000 tones anuals de combustible, el 4,3% del que es consumeix a la primera corona metropolitana, el que ha comportat un estalvi econòmic de més de 30 milions d’euros.

Per altre costat les 27 mesures en l’àmbit industrial han estat importants, aconseguint una molt important reducció d’emissions. S’estima que un 30% de les emissions de NO2 i de PM10 era atribuïble l’any 2005 a aquest sector. S’han aplicat mesures que van des de la instal·lació de filtres de partícules a la millora de l’eficiència de les instal·lacions. La reducció d’emissions ha estat de 3.160 tones anuals de NO2 i de 189 tones anuals de PM10.

Un exemple d’aquestes mesures i que ha afectat molt positivament a Molins de Rei ha estat la construcció d’una nova xemeneia -filtre a ciments Molins que ha permès reduir en mes d’un 80 % les emissions contaminants d’aquesta industria.

Els resultats son molt importants per la salut dels ciutadans i ciutadanes del Baix Llobregat, doncs s’ha aconseguit situar a tots els municipis del Baix Llobregat en valors anuals per sota dels límits per a la protecció de la salut humana, aprovats per la UE pel que fa a partícules en suspensió. i especial a Molins de Rei s’ha reduït de 43 micres el 2007  a 27 micres el 2010 (veure quadre), una disminució molt important, que ens permetrà sens dubte respirar millor.

També s’ha millorat molt pel que fa les emissió del diòxid de nitrogen NO2, doncs en la zona 1 cap municipi supera els valors límits permesos.

En aquest marc no deixa de sorprendre que determinades forces polítiques, com a arma política i demagògica, defensin la supressió de la mesura de regulació de la velocitat a 80 Km/h., argumentant la llibertat de poder córrer a la velocitat que es vulgui.

La llibertat d’uns pocs que volen córrer, no pot estar per damunt de la llibertat de la majoria que necessitem respirar un aire net i de la prevenció de l’accidentalitat.

Caldria preguntar-los:

– Estan disposats a assumir el increment d’accidents, morts i ferits en accidents de trànsit  i les 1.200 morts prematures provocades per la contaminació  atmosfèrica, que comportaria la supressió dels 80 Km/h., per que puguin córrer més uns pocs. ??

– Estan disposats a pagar amb els nostres impostos les multes milionàries que ens imposarà la Unió Europea per incompliment dels valors anuals per sota dels límits per a la protecció de la salut humana, aprovats per la Unió Europea. ??

– Creuen de veritat que per reduir el temps de recorregut des de Molins de Rei a Barcelona en menys d’1 minut, para la pena posar en perill la salut i la vida de tantes persones. ??

La resposta serena i reposada fora de temps electoral i sense demagògies, hauria de ser sens dubte la de  seguir mantenint unes mesures que milloren la nostra salut i la seguretat viària.

Adjunto les taules comparatives anuals de dades de PM10 i de NO2 corresponents a la Zona 1 en el Baix Llobregat.

Lluís Carrasco, president d’Iniciativa i Esquerra per Molins de Rei

Recomanacions personalitzades